Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Το όνομα του Θεού

Σχόλιο στο Εξο γ΄ 13-15

Παρ' όλο που όλες οι θεότητες του πολιτισμικού περιβάλλοντος του Ισραήλ φέρουν κάποιο όνομα, το οποίο τις χαρακτηρίζει και τις διακρίνει από τις υπόλοιπες που λαμβά­νουν μέρος στον μύθο, στον Ισραήλ το όνομα του Θεού παίζει έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, καθώς σχετίζεται άμεσα όχι με μύθους, αλλά με συγκεκριμένα ιστορικά γε­γονότα. Απευθυνόμενος, δηλαδή ο Θεός στους ανθρώπους με το «Εγώ είμαι» δεν συστήνεται σαν κάποιος άγνωστος σ' αυτούς, αλλά δηλώνει ότι είναι αυτός που οι άνθρωποι γνώρισαν μέσα από την ιστορία τους (Γεν ιε´ 7· Εξο ς´ 2εξ).

Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 5

ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν (Ματ 23:30)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 4

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 3


ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου (Ματ 5:18)

Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 2

τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλμοῖς (Λου 24:44)